برو به محتوای اصلی پس‌کوچه
دانلود پس‌کوچه

‫هفت خوان - اندروید

نسخه‌های دیگرِ هفت خوان

7 khan

نسخه ۰۰۴

(۲۹۳)

۸۰,۴۵۷

توضیح

این وی‌پی‌ان با استفاده از بستر اینترنت، تونلی رمزگذاری‌شده از کامپیوتر شما به ارائه‌دهنده‌ی خدمات وی‌پی‌ان می‌زند و از آن به عنوان ترمینالی امن برای ارتباط با دنیای آزاد اینترنت استفاده می‌کند.

تماس با پشتیبانی

لطفا با حل این چالش به ما برای جلوگیری از اسپم‌ها کمک کنید. برای این موضوع از شما عذر می‌خواهیم!

نظرها

درباره‌ی ‫هفت خوان - اندروید نظر بدهید

لطفا با حل این چالش به ما برای جلوگیری از اسپم‌ها کمک کنید. برای این موضوع از شما عذر می‌خواهیم!

نظرهای بیشتر

نظر درباره‌ی ‫هفت خوان - اندروید

‫‫۲.۰ ستاره

۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۱۷ built by CN=7KhanVPN,OU=VPN,O=7KhanVPN,L=Laguna Beach,ST=CA,C=US 004 running on HUAWEI HUAWEI Y600-U20 (Y600-U20), Android 4.2.2 (HUAWEIY600-U20) API ۱۷, ABI armeabi-v7a, (HUAWEI/Y600-U20/HWY600-U:4.2.2/HUAWEIY600-U20/C435B018:user/release-keys) ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۱۷ Building configuration… ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۱۸ MANAGEMENT: CMD 'signal SIGINT' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۱۸ TCP/UDP: Closing socket ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۱۸ SIGINT[hard,] received, process exiting ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۱۸ MANAGEMENT: >STATE:1539117618,EXITING,SIGINT,,,,, ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ started Socket Thread ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ Current Parameter Settings: ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ config = '/data/data/com.rakhsh.openvpn/cache/android.conf' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ mode = 0 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ show_ciphers = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ show_digests = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ show_engines = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ genkey = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ key_pass_file = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ show_tls_ciphers = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ connect_retry_max = 5 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ Connection profiles [0]: ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ proto = tcp-client ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ local = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ local_port = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ remote = 'wwww.google.com' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ remote_port = '80' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ remote_float = ENABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ bind_defined = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ bind_local = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ bind_ipv6_only = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ connect_retry_seconds = 5 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ connect_timeout = 120 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ BEGIN http_proxy ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ server = 'route.1e-100.net' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ port = '6346' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ auth_method_string = 'none' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ auth_file = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ retry = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ http_version = '1.0' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ user_agent = 'SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ END http_proxy ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ socks_proxy_server = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ socks_proxy_port = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ socks_proxy_retry = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ tun_mtu = 1500 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ tun_mtu_defined = ENABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ link_mtu = 1500 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ link_mtu_defined = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ tun_mtu_extra = 0 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ tun_mtu_extra_defined = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ xormethod = 0 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ xormask = '' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ xormasklen = 1 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ mtu_discover_type = -1 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ fragment = 0 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ mssfix = 1450 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ explicit_exit_notification = 0 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ Connection profiles [1]: ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ proto = tcp-client ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ local = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ local_port = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ remote = 'wwww.google.com' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ remote_port = '80' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ remote_float = ENABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ Network Status: CONNECTED HSPA to mobile mcinet ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ bind_defined = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ bind_local = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ bind_ipv6_only = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ connect_retry_seconds = 5 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ connect_timeout = 120 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ BEGIN http_proxy ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ server = 'route.1e-100.net' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ port = '80' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ auth_method_string = 'none' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ auth_file = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ retry = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ http_version = '1.0' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ user_agent = 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FSL 7.0.6.01001)' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ END http_proxy ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ socks_proxy_server = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ socks_proxy_port = '[UNDEF]' ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ socks_proxy_retry = DISABLED ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ tun_mtu = 1500 ۲۰۱۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۱۰:۲۱ tun_m

نظر درباره‌ی ‫هفت خوان - اندروید

‫‫۱.۰ ستاره

erfan rollins برای من این کار نمیکنه متأسفانه 😞

اطلاعات بیشتر

آخرین به‌روزرسانی

۱۳۹۴/۱۱/۳

چک‌سام

d516f891102a01f297cd0e255c24e7f85cee4e297c7fd6992be5c027460fa12d

اپ اندروید پس‌کوچه را دانلود کنید

دانلود
بازگشت به بالا